Fresh Yam Medium

$2.94 $3.83
Fresh Yam from Ghana